niedziela, 27 listopada 2016

WYPADEK SAMOCHODOWY Z WINY RODZICA A ODSZKODOWANIE DLA DZIECKA JADĄCEGO JAKO PASAŻER


Nie wszyscy wiedzą, że dziecko jadące jako pasażer samochodu, ma prawo do dochodzenia odszkodowania z polisy OC sprawcy, nawet jeżeli sprawcą wypadku jest jeden z jego rodziców.

Dla odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela nie ma znaczenia czy małoletni pasażer jest dla sprawcy osobą obcą, czy też znajomym lub nawet najbliższą rodziną. Przy wypadku zaistniałym z winy kierowcy jadącego ze swoją najbliższą rodziną, wszyscy członkowie rodziny, którzy doznają szkody (dzieci, żona, mąż), będą uprawnieni do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Niejednokrotnie zdarza się, że rodzice poszkodowanych dzieci nie chcą lub boją się dochodzić należnego zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek, gdy sprawcą jest osoba bliska (mama, tata, rodzeństwo). Jest to oczywiście błąd, ponieważ zgodnie z art. 822 § 4 k.c. uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia OC może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Tak więc, to zakład ubezpieczeń, a nie sprawca poniesie finansowe konsekwencje wypadku. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, pomimo ochrony ubezpieczeniowej, sprawca szkody wypadku może ponieść finansowe konsekwencje wypadku. Ubezpieczyciel lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może bowiem zwrócić się do sprawcy szkody o zwrot równowartości wypłaconych świadczeń (roszczenie regresowe) w przypadku, gdy sprawca:

 • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym charakterze,
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym (z wyjątkiem stanu wyższej konieczności - ratowanie życia ludzkiego, mienia albo pościg za przestępcą);
 • nie posiadał w chwili wypadku ważnego ubezpieczenia OC.

ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE DZIECKA POSZKODOWANEGO W WYPADKU


Dziecko poszkodowane w wypadku samochodowym może ubiegać się o wypłatę z polisy OC następujących świadczeń:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, będącego formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
 • zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania);
 • renty.

W sytuacji, gdy dziecko poszkodowane w wypadku komunikacyjnym poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny zmarłego dziecka pojazdu mogą ubiegać się o:

 • zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego (dotyczy tylko wypadków, które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008r.);
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego, poniesionych przez członków jego rodziny.

JAK DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA Z OC SPRAWCY DLA DZIECKA POSZKODOWANEGO W WYPADKU SAMOCHODOWYM


Proces dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia OC rozpoczyna się od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi. Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie z OC sprawcy w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, a w sprawach bardziej skomplikowanych w ciągu 90 dni. W przypadku gdy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w ww. terminie, poszkodowany może domagać się zapłaty odsetek ustawowych.

Jako, że małoletni do lat 18 nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, to w postępowaniu odszkodowawczym (oraz w ewentualnym postępowaniu sądowym), poszkodowane dziecko musi być reprezentowane przez rodzica lub opiekuna prawnego. W niektórych sytuacjach (np. zawarcie ugody z ubezpieczycielem) może być wymagana również zgoda właściwego sądu rodzinnego.

Pomimo tego, że odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń za naprawę szkód wynika z odpowiednich przepisów, bardzo często zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciele zniżają wypłacane pasażerom odszkodowania lub tez odmawiają wypłaty, pomimo oczywistych przesłanek. Odsyłają one poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że jest to skuteczny sposób na zniechęcenie ich do starań o należne odszkodowanie. W przypadku jednak, gdy dziecko poszkodowane w wypadku reprezentowane jest przez profesjonalnego pełnomocnika, ubezpieczyciele bardzo często wydają korzystniejsze decyzje. Wiedzą bowiem, że taki pełnomocnik nie zawaha się skierować sprawę na drogę sądową.

Jeżeli Państwa dziecko miało wypadek jako pasażer pojazdu to na pewno warto się z nami skontaktować:

 • telefonicznie, pod numerami: (12) 631 14 51, 690 453 226 lub 690 454 238;
 • drogą mailową na adres: biuro@kancelaria-effect.pl.

Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość dochodzenia odszkodowania dla dziecka za wypadek samochodowy.

środa, 23 listopada 2016

Czy pasażer sprawcy może otrzymać odszkodowanie z polisy OC ?W naszym kraju codziennie dochodzi do wielu wypadków i zdarzeń drogowych, skutkujących obrażeniami ciała. Niejednokrotnie ich ofiarami padają pasażerowie pojazdów mechanicznych. Jeżeli pasażer samochodu, motocykla lub nawet ciągnika rolniczego odniesie w wypadku uszkodzenia ciała, to ma prawo do dochodzenia odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku. Dotyczy to zarówno pasażera sprawcy wypadku, jak i pasażera innego pojazdu, biorącego udział w zdarzeniu drogowym. Wysokość odszkodowania dla pasażera zależy zawsze od okoliczności konkretnej sprawy.

PASAŻER SPRAWCY WYPADKU JEST UPRAWNIONY DO DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA Z UBEZPIECZENIA OC, NAWET GDY SPRAWCA JEST DLA NIEGO OSOBĄ BLISKĄ


Ubezpieczyciel sprawcy wypadku jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za wypadek komunikacyjny każdej osobie poszkodowanej w wypadku, o ile ona sama nie jest jego sprawcą. W przypadku, gdy wypadek nie był zderzeniem pojazdów (np. uderzenie w drzewo), prawo do dochodzenia odszkodowania przysługuje więc wszystkim pasażerom jadącym pojazdem mechanicznym razem ze sprawcą, o ile doznali oni obrażeń ciała lub strat materialnych. W razie natomiast zderzenia pojazdów, oprócz pasażerów sprawcy, odszkodowania może dochodzić również poszkodowany kierowca innego pojazdu, a także jego pasażerowie. Jeżeli natomiast skutkiem wypadku jest śmierć pasażera, zadośćuczynienie po śmierci przysługuje najbliższej rodzinie. Co ważne, dla odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela nie ma znaczenia czy pasażer jest dla sprawcy osobą obcą, czy też znajomym lub nawet najbliższą rodziną. Przy wypadku zaistniałym z winy kierowcy jadącego ze swoją najbliższą rodziną, wszyscy członkowie rodziny, którzy doznają szkody (dzieci, żona, mąż), będą uprawnieni do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Istnieją oczywiście sytuacje, w których takie odszkodowanie może być pomniejszone o tzw. stopień przyczynienia.

Niejednokrotnie zdarza się, że poszkodowani pasażerowie nie chcą lub boją się dochodzić należnego im zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek, gdy sprawcą jest osoba bliska (mąż, żona, znajomy). Jest to oczywiście błąd, ponieważ zgodnie z art. 822 § 4 k.c. uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia OC może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Tak więc, to zakład ubezpieczeń, a nie sprawca poniesie finansowe konsekwencje wypadku. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, pomimo ochrony ubezpieczeniowej, sprawca szkody wypadku może ponieść finansowe konsekwencje wypadku. Ubezpieczyciel lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może bowiem zwrócić się do sprawcy szkody o zwrot równowartości wypłaconych świadczeń (roszczenie regresowe) w przypadku, gdy sprawca:


 • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym charakterze
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym (z wyjątkiem stanu wyższej konieczności - ratowanie życia ludzkiego, mienia albo pościg za przestępcą);
 • nie posiadał w chwili wypadku ważnego ubezpieczenia OC.


KANCELARIA ODSZKODOWAWCZA Z KRAKOWA PROWADZI SPRAWY O ODSZKODOWANIE DLA PASAŻERA 


Nasza kancelaria odszkodowawcza z Krakowa prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowania za wypadki komunikacyjne, w tym o odszkodowania dla poszkodowanych pasażerów. W ramach świadczonych usług odszkodowawczych, Kancelaria Effect uzyskuje dla swoich Klientów zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, zwrot utraconych dochodów, zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, a także opieką sprawowaną przez osoby trzecie (w tym również przez osoby najbliższe) i adaptacją mieszkania stosownie do nowych potrzeb, oraz zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych. Specjalizujemy się również w uzyskiwaniu zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej.

Jeżeli jadąc jako pasażer pojazdu mieli Państwo wypadek i uważają Państwo, że należy się Państwu odszkodowanie, lub też nie wiedzą Państwo czy takie odszkodowanie jest należne, to na pewno warto się z nami skontaktować:


 • telefonicznie, pod numerami: (12) 631 14 51, 690 453 226 lub 690 454 238;
 • drogą mailową na adres: biuro@kancelaria-effect.pl;


wtorek, 22 listopada 2016

Ugoda ze sprawcą szkody a odszkodowanie od ubezpieczyciela

CZY UGODA ZE SPRAWCĄ WYŁĄCZA MOŻLIWOŚĆ DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA OD UBEZPIECZYCIELA ?

W ostatnim czasie natrafiliśmy na sprawę, w której zakład ubezpieczeń odmówił poszkodowanej wypłaty odszkodowania z OC sprawcy. Piesza została potrącona przez samochód i domagała się odszkodowania za potrącenie, jednak z uwagi na to, że w toku postępowania karnego podpisała ona ze sprawcą ugodę, w której zrzekła się wobec niego wszelkich roszczeń finansowych, zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty. Oczywiście stanowisko towarzystwa ubezpieczeniowego było błędne, a po naszej interwencji poszkodowana otrzymała należne odszkodowanie.

Wyjaśniając ten temat, należy przede wszystkim zauważyć, że zgodnie z art. 822 § 1 i 4 k.c., przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do świadczenia wtedy, gdy wystąpi zdarzenie objęte ubezpieczeniem powodujące szkodę (art. 822 § 2 k.c.), przy czym uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela.

Poszkodowany ma ponadto odrębne roszczenie do sprawcy szkody, którego odpowiedzialność aktualizuje się w razie spełnienia się ustawowych przesłanek odpowiedzialności deliktowej; tak rozumiana odpowiedzialność sprawcy wynika z ustawy. Jej istnienie stanowi warunek sine qua non powstania odpowiedzialności ubezpieczyciela, tj. ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim odpowiedzialność ponosi ubezpieczony sprawca szkody. Poszkodowanemu przysługują zatem, pozostające w ścisłej zależności, dwa roszczenia o zapłatę, w stosunku do dwóch różnych dłużników. Oba te roszczenia istnieją obok siebie dopóty, dopóki jedno z nich nie zostanie zaspokojone, a każde z nich zmierza do naprawienia tej samej szkody, przy czym poszkodowanemu przysługuje wybór podmiotu, od którego będzie dochodził naprawienia szkody.

Zobowiązania ubezpieczonego oraz ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są w polskim porządku prawnym zobowiązaniami in solidum, określanymi też mianem solidarności nieprawidłowej, niewłaściwej (por. uzasadnienia uchwał Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 1974 r., III CZP 75/73, OSNCP 1974, nr 7-8, poz.123, i z dnia 7 kwietnia 1975 r., III CZP 6/75, OSNCP 1976, nr 2, poz. 27, oraz wyroki Sądu Najwyższego z dnia 14 sierpnia 1997 r., II CKU 78/97, "Prokuratura i Prawo", Orzecznictwo 1998, nr 2, poz. 30, i z dnia 23 lutego 2005 r., III CK 280/04, niepubl.). Ugruntowany jest też pogląd, że do przypadków odpowiedzialności in solidum stosuje się w drodze analogii przepisy o zobowiązaniach solidarnych.

Wierzyciel może bowiem dochodzić świadczenia od kilku dłużników na podstawie odrębnych tytułów wynikających z różnych stosunków prawnych łączących go z każdym z dłużników, a spełnienie świadczenia przez któregokolwiek z nich zwalnia pozostałych, ale nie jest to odpowiedzialność solidarna, ponieważ nie wynika ona z ustawy ani z czynności prawnej (art. 369 k.c.). Sprawca szkody odpowiada wobec poszkodowanego ex delicto (z deliktu, gdzie roszczenie ma swoje źródło w czynach niedozwolonych), natomiast ubezpieczyciel odpowiada ex contractu (z kontraktu, gdzie roszczenia mają swoje źródło w kontrakcie) na podstawie umowy odpowiedzialności cywilnej sprawcy. Przepis art. 822 § 4 k.c. stanowi, że uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela.

Stosownie do przepisu art. 373 k.c. zwolnienie z długu lub zrzeczenie się solidarności przez wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników.


Podsumowując, z chwilą zaistnienia wypadku powstaje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy OC. Od tego momentu poszkodowany może kierować roszczenia zarówno do sprawcy jak i do ubezpieczyciela. Zawarcie ugody przez poszkodowanego ze sprawcą, na mocy której zrzeka się on roszczeń wobec sprawcy, odnosi skutek jedynie pomiędzy stronami tej czynności. Na skutek zawarcia ugody ubezpieczyciel nie został przez poszkodowanego zwolniony z długu. Czynność prawna dokonana przez poszkodowanego ze sprawcą szkody nie wywiera skutku wobec ubezpieczyciela, który stroną tej czynności nie był.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego było więc w przedmiotowym przypadku w pełni zasadne.

wtorek, 8 listopada 2016

Jakie jest średnie odszkodowanie po potrąceniu pieszego ?


W naszej pracy często spotykamy się z pytaniami jaka jest wysokość odszkodowania po potrąceniu przez samochód lub też jakie jest średnie odszkodowanie po potrąceniu pieszego bądź odszkodowanie po potrąceniu rowerzysty. Oczywiście sensowna odpowiedź na tak zadane pytania jest niemożliwa.

W przypadku potrącenia przez samochód, tak samo jak przy innego typu wypadkach komunikacyjnych, wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Nie istnieje więc tzw. „średnie odszkodowanie po potrąceniu”.

Wysokość  zadośćuczynienia po potrąceniu przez samochód zależy przede wszystkim od odniesionego w wypadku uszczerbku na zdrowiu. Zadośćuczynienie jest formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Czym większa jest więc odniesiona w wypadku krzywda, tym większe można otrzymać zadośćuczynienie. Przykładowo, większe świadczenia przysługiwać będą osobie, która w wyniku potrącenia złamała rękę lub nogę, niż osobie, która doznała jedynie ogólnych potłuczeń ciała.

Kwoty uzyskane tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę mogą się wahać od kilku tysięcy złotych przy mniejszych zdarzeniach, do nawet kilkuset tysięcy złotych, w przypadku bardzo poważnych wypadków, z dużymi konsekwencjami zdrowotnymi (paraliż, utrata kończyny itp.). Tak, jak wspomniano wcześniej, kwota ta jest indywidualna i może być oszacowana dopiero po analizie dokumentacji medycznej, a także przedstawieniu przez poszkodowanego pozostałych skutków wypadku. 

Ocena wysokości zadośćuczynienia nie jest oczywiście sprawą łatwą ani oczywistą, dlatego też wymaga odpowiedniego doświadczenia. Nie ulega również wątpliwości, że zdecydowanie wyższe kwoty świadczeń przyznawane są osobą reprezentowanym przez profesjonalną kancelarię. Ubezpieczyciele wiedzą bowiem, że w razie zaniżenia kwoty wypłaconego zadośćuczynienia, bądź też bezpodstawnej odmowy wypłaty, pełnomocnik nie zawaha się skierować sprawy na drogę sądową. 

PRZYKŁAD NASZEJ SPRAWY 

W kwietniu 2013 r. 88-letnia K.J. wyszła z domu po zakupy do pobliskiego sklepu. W drodze powrotnej, podczas przechodzenia na drugą stronę ulicy, tuż przed samym wejściem na przeciwległy chodnik, Poszkodowana została potrącona przez samochód Citroen. Poszkodowana przechodziła w miejscu niedozwolonym, jednak kierowca samochodu jechał zbyt szybko, nie obserwował należycie przedpola jazdy i spóźnił się z reakcją, czego efektem było potrącenie Poszkodowanej. Na miejsce wypadku przyjechała karetka i niezwłocznie zabrała Poszkodowaną do szpitala, gdzie stwierdzono urazy ciała w postaci wstrząśnienia mózgu, stłuczenia głowy, rany tłuczonej okolicy łokcia prawego, stłuczenia i otarcia naskórka łokcia lewego, stłuczenia prawej łękotki oraz złamania żeber II i III po stronie prawej. Poszkodowana pozostała na leczeniu szpitalnym 6 dni. Na etapie postępowania karnego doszło do mediacji pomiędzy Poszkodowaną a sprawcą szkody. Wskutek tej mediacji Poszkodowana, czując się po części winna zaistnienia wypadku, zrzekła się wszelkich roszczeń w stosunku do sprawcy. Postępowanie karne wobec sprawcy, wyrokiem z 2014r., zostało warunkowo umorzone. 

W 2015r. Poszkodowana zwróciła się do Kancelarii Effect z prośbą o wszczęcie postępowania o uzyskanie odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku. Kancelaria Effect wystosowała do ubezpieczyciela roszczenie o zapłatę stosownego zadośćuczynienia i odszkodowania. Ubezpieczyciel odmówił jednak wypłaty odszkodowania, z uwagi na ugodę podpisaną pomiędzy Poszkodowaną a sprawcą, w której zrzekła się ona wszelkich roszczeń. Kancelaria Effect złożyła odwołanie od tej decyzji, w którym podniosła, że zrzeczenie się roszczeń wobec sprawcy nie ma skutku względem ubezpieczyciela. Powołano się m.in. na art. 373 k.c., zgodnie z którym zwolnienie z długu lub zrzeczenie się solidarności przez wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników. Po złożonym odwołaniu ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność i przyznał na rzecz Poszkodowanej zadośćuczynienie w wysokości 25.000 zł, które pomniejszył jednak o 80% tytułem przyczynienia. Od tej decyzji Kancelaria Effect złożyła kolejne odwołanie. Sprawa zakończyła się podpisaniem ugody, w której przyznano Poszkodowanej kwotę 30.000 zł i uznano 30% przyczynienia.

Wysokość  odszkodowania po potrąceniu przez samochód zależy natomiast od utraconych w związku z wypadkiem dochodów oraz poniesionych przez poszkodowanego kosztów leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki i dojazdów do placówek medycznych (w przypadku cięższych obrażeń również adaptacji miejsca zamieszkania do nowych potrzeb, czy też przygotowania do wykonywania nowego zawodu) Oszacowanie odszkodowania jest więc łatwiejsze niż oszacowanie wysokości należnego zadośćuczynienia. Z tym oczywiście zastrzeżeniem, że zarówno zasadność poniesionych kosztów, jak i utracenie dochodów trzeba szczegółowo udowodnić. W tym celu należy zachowywać wszelkie paragony, faktury oraz rachunki, a także dokumenty świadczące o utracie dochodów.

Ponadto, przy poważniejszych wypadkach, poszkodowany może dochodzić również stosownej renty.

W sytuacji, gdy dojdzie do śmiertelnego potrącenia pieszego, najbliżsi członkowie rodziny śmiertelnie potrąconego pieszego mogą ubiegać się o odszkodowanie (o ile wskutek śmierci pieszego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej), zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, rentę alimentacyjną oraz przede wszystkim zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej.

Na koniec należy zauważyć, że wszelkie kwestie dotyczące odpowiedzialności za wypadki, w tym potrącenia pieszych, reguluje kodeks cywilny oraz ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawa ta wskazuje sumy gwarancyjne, jakim objęte są obowiązkowe polisy OC. W przypadku szkód na osobie jest to kwota 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych, w przypadku zaś szkód w mieniu 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych. Trzeba jednak zaznaczyć, że suma gwarancyjna nie ma żadnego wpływu na wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania, które ustalane są indywidualnie, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy. Suma gwarancyjna ma znaczenie tylko o tyle, że gdyby łączna suma wypłaconych świadczeń z tytułu jednego zdarzenia drogowego przekroczyła kwotę  5.000.000 euro, to powyżej tej kwoty ubezpieczyciel już nie odpowiada.