piątek, 19 czerwca 2015

Odszkodowanie za wypadek dziecka w trakcie zabawy i zajęć rekreacyjnych

Ogromnymi krokami zbliżają się wakacje. Dla dzieci jest to okres wypoczynku, ale również zabawy i aktywnego spędzania czasu. Niektóre z nich wyjadą z rodzicami nad morze lub w góry, inne wyjadą na kolonie lub obozy sportowe, inne z kolei wykorzystają wolny czas, korzystając z lokalnych atrakcji.

W okresie letnim prawdziwe oblężenie przeżywają wszelkie atrakcje przygotowane zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Począwszy od placów zabaw, sal zabaw i innego rodzaju bawialni, poprzez wesołe miasteczka i lunaparki, na basenach i aquaparkach skończywszy. Wiele dzieci skorzysta też z ofert szkółek letnich, kolonii i obozów, na których będą pod opieką osób trzecich.

W okresie letnim szczególnie ważne jest, aby dbać o bezpieczeństwo dziecka, zapewniając mu ciekawe atrakcje, ale w pewnych i komfortowych warunkach. Niestety, niezależnie od podjętych środków zapobiegawczych, w trakcie zabawy, zajęć sportowych czy rekreacyjnych może dojść do wypadku. Co wtedy ? 

Powszechnie wiadomo, że dziecięce zabawy często niosą za sobą „pamiątki” w postaci siniaków, skaleczeń, czy zadrapań, do których nie przykładamy większej wagi. Gorzej, gdy zdarzy się wypadek  mający dużo poważniejsze konsekwencje dla zdrowia dziecka. A tych niestety w okresie wakacyjnym nie brakuje. Warto w tym miejscu wiedzieć, że za szkodę poniesioną w wypadku dziecka, niezależnie od ewentualnego posiadania polisy NNW, niejednokrotnie można również żądać odszkodowania od sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela. Warunkiem koniecznym dochodzenia odszkodowania za wypadek dziecka jest jednak udowodnienie odpowiedzialności takiego podmiotu za zaistniałe zdarzenie.

W ostatnim czasie media donoszą o licznych, bardzo poważnych wypadkach zaistniałych w obiektach, czy też na urządzeniach przygotowanych głównie dla dzieci. Tytułem przykładu można wspomnieć np. o:
 • wypadku w aquaparku, gdy na zjeżdżalni zamknięto śluzę w trakcie zjazdu i zjeżdżający doznał poważnych obrażeń;
 • wypadku na dmuchanym zamku podczas lokalnego festynu, gdy  zamek się przewrócił i przygniótł bawiące się dziecko;
 • wypadku w sali zabaw, gdzie pękła platforma, powodując upadek uczestników z dużej wysokości.

Co bardzo ważne, wszystkie te wypadki zdarzyły się bez winy poszkodowanych, a ich skutkiem są bardzo poważne obrażenia ciała. Morał z tego taki, że różnego rodzaju wypadki mogą się zdarzyć, także pomimo zachowania wszelkich wymogów bezpieczeństwa i środków ostrożności, zarówno przez dziecko, jak i jego rodziców, a więc bez jakiejkolwiek winy z ich strony. Co więcej, wypadków takich nie można z góry przewidzieć, gdyż korzystając z obiektu lub urządzenia przeznaczonego do aktywnej zabawy, za co zwykle musimy zapłacić, mamy przekonanie, że są one utrzymane w prawidłowym stanie technicznym i całkowicie bezpieczne. Niestety, rzeczywistość czasem okazuje się inna.

Do najczęściej spotykanych przyczyn wypadków dzieci należą:
 • Wadliwy sprzęt/urządzenie (połamane, pęknięte bądź przerwane elementy, wady wynikające z nieprawidłowej konserwacji) - wypadek na placu zabaw;
 • Niezabezpieczone elementy sprzętu/urządzenia (wystające śruby lub inne metalowe elementy, brak innego rodzaju zabezpieczeń) - wypadek w sali zabaw;
 • Nieprawidłowo zamocowany sprzęt/urządzenie (za słabe dokręcenie śrub, brak wymaganych elementów);
 • Brak nadzoru nad dzieckiem ze strony osoby upoważnionej (opiekuna, wychowawcy, instruktora, trenera) - wypadek na kolonii lub obozie sportowym;
 • Niedostateczna ilość ratowników na basenie, kąpielisku lub w aquaparku - wypadek w aquaparku;
 • Niedostosowanie sprzętu/urządzenia do wieku lub umiejętności dziecka (koń niedostosowany do wieku i umiejętności dziecka w szkole jazdy konnej) - wypadek w klubie jeżdzieckim.

Odpowiedzialność sprawcy szkody wynika  przede wszystkim z art. 415 k.c., zgodnie z którym osoba, która ze swojej winy wyrządziła szkodę, obowiązana jest do jej naprawienia (zasada winy). Za szkodę odpowiada więc ten, czyje zachowanie (działanie lub zaniechanie) jest źródłem wypadku i powstania szkody. Wina taka może mieć postać zarówno winy umyślnej, jak i nieumyślnej. Powstanie obowiązku naprawienia szkody uwarunkowane jest łącznym zaistnieniem trzech przesłanek:
 1. Musi zaistnieć szkoda;
 2. Szkoda musi być spowodowana działaniem lub zaniechaniem, z którym ustawa wiąże obowiązek odszkodowawczy;
 3. Musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy zaistniałą szkodą a działaniem lub zaniechaniem, z którym wiąże się obowiązek odszkodowawczy.
PRZYKŁAD 1.Dziecko pod opieką rodzica bawiło się w sali zabaw. W trakcie zabawy dziecko weszło do basenu z kulkami, w którym znajdowały się niezabezpieczone ostre elementy. Dziecko zahaczając o wystający ostry element bardzo poważnie skaleczyło sobie rękę.
PRZYKŁAD 2.Nastolatek wyjechał na obóz pływacki dla początkujących. W trakcie nauki na basenie, instruktor pozostawił podopiecznych, uczących się pływać bez opieki. Nastolatek zaczął się topić i wskutek tego, że nie miał mu kto pomóc, utonął.

W obu powyższych przykładach widać spełnienie wszystkich trzech ww. przesłanek:
 1.  Szkoda: Ad. 1 - Poważne skaleczenie, Ad. 2 - Utonięcie;
 2. Działanie lub zaniechanie: Ad. 1 - Zahaczenie o niezabezpieczony element, Ad. 2 - Brak nadzoru;
 3.  Związek przyczynowy pomiędzy szkodą a działaniem lub zaniechaniem: Ad. 1 - Dziecko skaleczyło rękę, zahaczając o niezabezpieczony element, Ad. 2. - Nastolatek utonął wskutek braku nadzoru ze strony instruktora.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. To oznacza, że to na rodzicach lub opiekunach prawnych dziecka – o ile chcą oni wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie - spoczywa obowiązek zebrania materiału dowodowego. Zgromadzone w sprawie dowody powinny potwierdzać fakt powstania zdarzenia, jego przyczynę, rozmiar powstałych obrażeń, strat majątkowych oraz ich związek ze szkodą. Najważniejsze dowody, to dokumentacja medyczna, dokumentacja zdjęciowa poszkodowanego i miejsca zdarzenia oraz świadkowie na okoliczność wypadku.

W przypadku zaistnienia wypadku, bardzo ważne jest  gromadzenie na bieżąco całej dokumentacji związanej z leczeniem urazów wynikłych na skutek wypadku. Aby wypłacone świadczenie było adekwatne do poniesionych strat, poszkodowany musi przedstawić pełną informację na temat charakteru i stopnia obrażeń oraz czasu i przebiegu leczenia.

Jeżeli istnieje możliwość wykazania odpowiedzialności podmiotu trzeciego za powstałą szkodę, wówczas zasadne będzie wystąpienie z roszczeniem o odszkodowanie za wypadek dziecka. W przypadku posiadania przez niego ubezpieczenia OC, poszkodowany ma możliwość wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi bezpośrednio do jego ubezpieczyciela. Od sprawcy szkody lub ubezpieczyciela można dochodzić następujących roszczeń:
 • Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, którego zadaniem jest zrekompensowanie wszelkich krzywd niematerialnych, takich jak np.: ból, cierpienie fizyczne i psychiczne związane z oszpeceniem ciała;
 • Odszkodowania na pokrycie kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia;
 • Zwrotu kosztów poniesionych na leczenie obrażeń;
 • Renty z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy na przyszłość.
W sytuacji, gdy dziecko poszkodowane w wypadku poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o:
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego;
 • Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego, poniesionych przez członków jego rodziny.

Uprawnionymi do dochodzenia roszczeń są rodzice lub opiekunowie prawni w imieniu małoletniego dziecka. Dochodzenie roszczeń jest ograniczone w czasie. Roszczenie osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może się skończyć wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości. Jeżeli szkoda wynika z przestępstwa, to roszczenie ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa.

Wypadki z udziałem dzieci należą do bardzo delikatnej i wrażliwej sfery, dlatego też proces dochodzenia odszkodowania za takie wypadki jest niezwykle złożony. Zdecydowana większość takich spraw trafia na drogę sądową, dlatego też warto w tym zakresie skorzystać z pomocy rzetelnego prawnika. Doświadczenie prawników Kancelarii Effect w tym temacie pozwoli skutecznie wywalczyć dla poszkodowanego odpowiednią rekompensatę. Jej wysokość powinna pokryć zarówno koszty i straty, jak i zrekompensować  przeżyte cierpienie.

Jeżeli Państwa dziecko miało wypadek i uważają Państwo, że należy mu się odszkodowanie, lub też nie wiedzą Państwo czy takie odszkodowanie jest należne, to na pewno warto się z nami skontaktaktować:
 • telefonicznie, pod numerami (12) 631 14 51 lub 690 454 238,
 • drogą mailową na adres: biuro@kancelaria-effect.pl,
 • poprzez formularz kontaktowy.
Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. A jeśli zdecydują się Państwo by skorzystać z naszych usług, to WYWALCZYMY DLA PAŃSTWA DZIECKA NAJWYŻSZE ODSZKODOWANIE.

Zapraszamy do współpracy.

Kancelaria Effect S.C.