niedziela, 10 maja 2015

Nie tylko NNW za wypadek w szkole


Wypadek w szkole odszkodowanie
wypadek w szkole
Niesłusznie traktowane jako obowiązkowe, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) nie jest jedynym źródłem odszkodowania za wypadek w szkole. Dochodzenie innych roszczeń uwarunkowane jest jednak tym, by do wypadku doszło z winy szkoły. Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły są bowiem zobowiązani do tego, by sprawować nadzór i opiekować się każdym dzieckiem, które zostało im powierzone przez rodziców. Obowiązek opieki i nadzoru nad uczniami dotyczy nie tylko lekcji, ale również przerw oraz zajęć dodatkowych organizowanych przez szkołę, zarówno na jej terenie, jak i poza nią. Do podstawowych obowiązków szkoły należy także zapewnienie właściwego wyposażenia sal oraz obiektów, a także zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie szkoły.

ODSZKODOWANIE DLA UCZNIA ZA WYPAEK Z WINY SZKOŁY


Jeżeli wskutek zaniedbań, w którymś z wyżej wymienionych aspektów dojdzie do wypadku, to poszkodowany uczeń, niezależnie od ubezpieczenia NNW, może dochodzić następjących roszczeń:

  • jednorazowego odszkodowania na pokrycie kosztów, 
  • renty z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy, 
  • zadośćuczynienia, 
  • zwrotu kosztów leczenia. 

Wysokość takich świadczeń – w przeciwieństwie do ubezpieczenia NNW nie jest ograniczona kwotowo, lecz zależy od rozmiaru szkody. Poszkodowany ma prawo do wyrównania szkody w pełnej wysokości. Ze względu na trudności dowodowe, sprawy z zakresu wypadków w szkole należą jednak do najtrudniejszych spraw odszkodowawczych. Warto więc zaufać w tym zakresie doświadczonym prawnikom Kancelarii Effect.

Więcej na ten temat można przeczytać na naszej stronie internetowej: Kancelaria Effect - Odszkodowanie za wypadek w szkole.

środa, 6 maja 2015

Roszczenie regresowe od sprawcy


OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH


Roszczenie regresowe od sprawcy szkody

Głównym celem ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych jest ochrona osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Ubezpieczenie to chroni jednak również sprawców szkód. W razie bowiem zaistnienia szkody, to zakład ubezpieczeń, a nie sprawca wypadku jest zobowiązany do jej naprawienia. Sprawca wypadku nie jest więc narażony na uszczuplenie majątku, wynikające z konieczności samodzielnego naprawienia szkody.


REGRES DO SPRAWCY SZKODYW niektórych przypadkach, pomimo ochrony ubezpieczeniowej, sprawca może jednak ponieść finansowe konsekwencje wypadku. Ubezpieczyciel lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może bowiem zwrócić się do sprawcy szkody o zwrot równowartości wypłaconego odszkodowania w przypadku, gdy szkoda spowodowana została na skutek ewidentnego błędu lub zaniedbania. Przysługujące zakładowi ubezpieczeń lub UFG roszczenie zwrotne powstaje, gdy kierujący:
  • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym charakterze;
  • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
  • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym (z wyjątkiem stanu wyższej konieczności - ratowanie życia ludzkiego, mienia albo pościg za przestępcą);
  • nie posiadał w chwili wypadku ważnego ubezpieczenia OC.

Warto podkreślić, że dochodzenie roszczeń regresowych - zgodnie z art. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej - należy do ustawowych czynności zakładów ubezpieczeń. Jeżeli zatem ubezpieczyciel ma takie roszczenie względem sprawcy, to z całą pewnością z niego skorzysta.