piątek, 17 marca 2017

Odszkodowanie po potrąceniu przez samochód - Przykładowa sprawa Kancelarii Effect

Przykładowa sprawa prowadzona przez naszą Kancelarię w zakresie odszkodowania po potrąceniu przez samochód.


W lutym 2016 r., w godzinach wieczornych, Pani J. K. przechodziła przez przejście dla pieszych na jednym ze skrzyżowań w Łodzi. Przed rozpoczęciem przechodzenia przez przejście Poszkodowana upewniła się, że kierowca samochodu jadącego po prawym pasie zatrzymał się by ją przepuścić. Podczas przechodzenia przez ulicę, będąc już na drugim pasie ruchu i zbliżając się do wyspy dzielącej jezdnie, Poszkodowana została potrącona przez jadący lewem pasem samochód Alfa Romeo M. G. Uderzenie samochodu w pieszą nastąpiło z dużą prędkością. Poszkodowana upadła na asfalt, uderzając z dużą siłą, głową, w nawierzchnię drogi. Uderzenie było tak silne, że Poszkodowana doznała rozległych obrażeń głowy i straciła przytomność. Na miejsce zdarzenia została wezwana policja oraz karetka pogotowia, która zabrała Poszkodowaną na SOR, z którego następnie skierowano Poszkodowaną na oddział neurochirurgii. Po wykonaniu badań stwierdzono u Poszkodowanej uraz czaszkowo-mózgowy, pourazowe krwawienie podpajęczynówkowe w okolicy czołowej, złamanie podstawy i łuski kości potylicznej, złamanie skrzydła większego i mniejszego lewej kości klinowej, złamanie ściany bocznej lewej zatoki klinowej, złamanie wyrostka kolczystego kręgu C4 oraz stłuczenie płuc. Poszkodowana przebywała w szpitalu przez niemal miesiąc. Obecnym skutkiem wypadku są bóle i zawroty głowy, połączone z zaburzeniami równowagi i nudnościami, problemy z pamięcią i ze snem, a także zaburzenia zmysłu węchu i smaku. 

Niedługo po wyjściu ze szpitala, Poszkodowana wraz z mężem rozpoczęli poszukiwania kancelarii odszkodowawczej. Natrafili na ofertę jednej z firm, której przedstawicielka przyjechała do Poszkodowanej aby podpisać umowę i pełnomocnictwo. Po podpisaniu dokumentów, kontakt z przedstawicielką niestety się urwał, a dokumenty zaginęły. Poszkodowana zwróciła się o pomoc do Kancelarii Effect. Kancelaria najpierw pomogła rozwiązać niekorzystną umowę, a następnie rozpoczęła działania odszkodowawcze. 

W toku działań odszkodowawczych, ubezpieczyciel sprawcy wypadku przyjął swoją odpowiedzialność, po czym wypłacił na rzecz Poszkodowanej kwotę bezsporną w wysokości niemal 30.000 zł. W ocenie Kancelarii Effect, kwota ta nie była adekwatna do odniesionych obrażeń, w związku z czym złożono odwołanie od decyzji. Po odwołaniu rozpoczęły się negocjacje ugodowe, które pozwoliły uzyskać odszkodowanie za potrącenie pieszej przez samochód w łącznej wysokości 67908,57 zł.


Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usług Kancelarii Effect w zakresie uzyskania odszkodowania za potrącenie pieszego, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami:


Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Zapraszamy do współpracy.

Kancelaria Effect S.C.
Odszkodowania Kraków

poniedziałek, 30 stycznia 2017

Odszkodowanie za wypadek w aquaparku (parku wodnym)

Wizyty w aquaparkach stały się jedną z ulubionych rozrywek rodzin z dziećmi. Niestety, wraz ze wzrostem popularności aquaparków wzrosła również liczba wypadków, które się w nich zdarzają. Często są to wypadki stosunkowo niegroźne, jednak zdarzają się również wypadki bardzo poważne. Za szkody poniesione w takich wypadkach można żądać odszkodowania od właściciela lub zarządcy obiektu, o ile poszkodowany nie ponosi wyłącznej winy za jego powstanie.

Parki wodne (aquaparki) są przedsiębiorstwami wprawianymi w ruch za pomocą sił przyrody. Do ich prawidłowego funkcjonowania konieczne jest korzystanie z energii elektrycznej i cieplnej. Bez tych sił byłoby to niemożliwe. Odpowiedzialność przedsiębiorstw wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody za szkody unormowana jest w art. 435 k.c. Zgodnie z treścią tego artykułu „Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.”

Odpowiedzialność aquaparku jest więc odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Zasada ryzyka polega na tym, że właściciel lub zarządca obiektu jest odpowiedzialny za powstałą szkodę w każdym wypadku, chyba że istnieją przesłanki wyłączające jego odpowiedzialność (tzw. przesłanki egzoneracyjne). Należą do nich: siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej lub wyłączna wina poszkodowanego. Poszkodowany, aby uzyskać odszkodowanie, nie musi udowadniać winy właściciela lub zarządcy obiektu za zaistniałe zdarzenie i powstałą wskutek niego szkodę.

Jeżeli więc dojdzie do wypadku w aquaparku, który nie wynika z winy poszkodowanego, to zasadne jest wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym. Aquaparki posiadają ubezpieczenie OC od tego typu zdarzeń, więc poszkodowany ma możliwość wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi bezpośrednio do ubezpieczyciela.

Sprawy z zakresu wypadków w aquaparkach należą do skomplikowanych ze względu na to, że ubezpieczyciele często kwestionują odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Dlatego też warto skorzystać w tym zakresie z usług profesjonalistów. Doświadczenie prawników Kancelarii Effect w tego typu sprawach pozwoli skutecznie wywalczyć dla poszkodowanego należne odszkodowanie za wypadek w aquaparku

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usług Kancelarii Effect w zakresie uzyskania odszkodowania za wypadek w aquaparku, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami:
 • telefonicznie, pod numerami (12) 631 14 51 lub 690 454 238,
 • drogą mailową na adres: biuro@kancelaria-effect.pl,
 • poprzez formularz kontaktowy.
Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. 

Zapraszamy do współpracy.

Kancelaria Effect S.C.

niedziela, 27 listopada 2016

WYPADEK SAMOCHODOWY Z WINY RODZICA A ODSZKODOWANIE DLA DZIECKA JADĄCEGO JAKO PASAŻER


Nie wszyscy wiedzą, że dziecko jadące jako pasażer samochodu, ma prawo do dochodzenia odszkodowania z polisy OC sprawcy, nawet jeżeli sprawcą wypadku jest jeden z jego rodziców.

Dla odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela nie ma znaczenia czy małoletni pasażer jest dla sprawcy osobą obcą, czy też znajomym lub nawet najbliższą rodziną. Przy wypadku zaistniałym z winy kierowcy jadącego ze swoją najbliższą rodziną, wszyscy członkowie rodziny, którzy doznają szkody (dzieci, żona, mąż), będą uprawnieni do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Niejednokrotnie zdarza się, że rodzice poszkodowanych dzieci nie chcą lub boją się dochodzić należnego zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek, gdy sprawcą jest osoba bliska (mama, tata, rodzeństwo). Jest to oczywiście błąd, ponieważ zgodnie z art. 822 § 4 k.c. uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia OC może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Tak więc, to zakład ubezpieczeń, a nie sprawca poniesie finansowe konsekwencje wypadku. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, pomimo ochrony ubezpieczeniowej, sprawca szkody wypadku może ponieść finansowe konsekwencje wypadku. Ubezpieczyciel lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może bowiem zwrócić się do sprawcy szkody o zwrot równowartości wypłaconych świadczeń (roszczenie regresowe) w przypadku, gdy sprawca:

 • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym charakterze,
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym (z wyjątkiem stanu wyższej konieczności - ratowanie życia ludzkiego, mienia albo pościg za przestępcą);
 • nie posiadał w chwili wypadku ważnego ubezpieczenia OC.

ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE DZIECKA POSZKODOWANEGO W WYPADKU


Dziecko poszkodowane w wypadku samochodowym może ubiegać się o wypłatę z polisy OC następujących świadczeń:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, będącego formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
 • zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania);
 • renty.

W sytuacji, gdy dziecko poszkodowane w wypadku komunikacyjnym poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny zmarłego dziecka pojazdu mogą ubiegać się o:

 • zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego (dotyczy tylko wypadków, które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008r.);
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego, poniesionych przez członków jego rodziny.

JAK DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA Z OC SPRAWCY DLA DZIECKA POSZKODOWANEGO W WYPADKU SAMOCHODOWYM


Proces dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia OC rozpoczyna się od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi. Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie z OC sprawcy w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, a w sprawach bardziej skomplikowanych w ciągu 90 dni. W przypadku gdy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w ww. terminie, poszkodowany może domagać się zapłaty odsetek ustawowych.

Jako, że małoletni do lat 18 nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, to w postępowaniu odszkodowawczym (oraz w ewentualnym postępowaniu sądowym), poszkodowane dziecko musi być reprezentowane przez rodzica lub opiekuna prawnego. W niektórych sytuacjach (np. zawarcie ugody z ubezpieczycielem) może być wymagana również zgoda właściwego sądu rodzinnego.

Pomimo tego, że odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń za naprawę szkód wynika z odpowiednich przepisów, bardzo często zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciele zniżają wypłacane pasażerom odszkodowania lub tez odmawiają wypłaty, pomimo oczywistych przesłanek. Odsyłają one poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że jest to skuteczny sposób na zniechęcenie ich do starań o należne odszkodowanie. W przypadku jednak, gdy dziecko poszkodowane w wypadku reprezentowane jest przez profesjonalnego pełnomocnika, ubezpieczyciele bardzo często wydają korzystniejsze decyzje. Wiedzą bowiem, że taki pełnomocnik nie zawaha się skierować sprawę na drogę sądową.

Jeżeli Państwa dziecko miało wypadek jako pasażer pojazdu to na pewno warto się z nami skontaktować:

 • telefonicznie, pod numerami: (12) 631 14 51, 690 453 226 lub 690 454 238;
 • drogą mailową na adres: biuro@kancelaria-effect.pl.

Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość dochodzenia odszkodowania dla dziecka za wypadek samochodowy.

środa, 23 listopada 2016

Czy pasażer sprawcy może otrzymać odszkodowanie z polisy OC ?W naszym kraju codziennie dochodzi do wielu wypadków i zdarzeń drogowych, skutkujących obrażeniami ciała. Niejednokrotnie ich ofiarami padają pasażerowie pojazdów mechanicznych. Jeżeli pasażer samochodu, motocykla lub nawet ciągnika rolniczego odniesie w wypadku uszkodzenia ciała, to ma prawo do dochodzenia odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku. Dotyczy to zarówno pasażera sprawcy wypadku, jak i pasażera innego pojazdu, biorącego udział w zdarzeniu drogowym. Wysokość odszkodowania dla pasażera zależy zawsze od okoliczności konkretnej sprawy.

PASAŻER SPRAWCY WYPADKU JEST UPRAWNIONY DO DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA Z UBEZPIECZENIA OC, NAWET GDY SPRAWCA JEST DLA NIEGO OSOBĄ BLISKĄ


Ubezpieczyciel sprawcy wypadku jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za wypadek komunikacyjny każdej osobie poszkodowanej w wypadku, o ile ona sama nie jest jego sprawcą. W przypadku, gdy wypadek nie był zderzeniem pojazdów (np. uderzenie w drzewo), prawo do dochodzenia odszkodowania przysługuje więc wszystkim pasażerom jadącym pojazdem mechanicznym razem ze sprawcą, o ile doznali oni obrażeń ciała lub strat materialnych. W razie natomiast zderzenia pojazdów, oprócz pasażerów sprawcy, odszkodowania może dochodzić również poszkodowany kierowca innego pojazdu, a także jego pasażerowie. Jeżeli natomiast skutkiem wypadku jest śmierć pasażera, zadośćuczynienie po śmierci przysługuje najbliższej rodzinie. Co ważne, dla odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela nie ma znaczenia czy pasażer jest dla sprawcy osobą obcą, czy też znajomym lub nawet najbliższą rodziną. Przy wypadku zaistniałym z winy kierowcy jadącego ze swoją najbliższą rodziną, wszyscy członkowie rodziny, którzy doznają szkody (dzieci, żona, mąż), będą uprawnieni do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Istnieją oczywiście sytuacje, w których takie odszkodowanie może być pomniejszone o tzw. stopień przyczynienia.

Niejednokrotnie zdarza się, że poszkodowani pasażerowie nie chcą lub boją się dochodzić należnego im zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek, gdy sprawcą jest osoba bliska (mąż, żona, znajomy). Jest to oczywiście błąd, ponieważ zgodnie z art. 822 § 4 k.c. uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia OC może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Tak więc, to zakład ubezpieczeń, a nie sprawca poniesie finansowe konsekwencje wypadku. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, pomimo ochrony ubezpieczeniowej, sprawca szkody wypadku może ponieść finansowe konsekwencje wypadku. Ubezpieczyciel lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może bowiem zwrócić się do sprawcy szkody o zwrot równowartości wypłaconych świadczeń (roszczenie regresowe) w przypadku, gdy sprawca:


 • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym charakterze
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym (z wyjątkiem stanu wyższej konieczności - ratowanie życia ludzkiego, mienia albo pościg za przestępcą);
 • nie posiadał w chwili wypadku ważnego ubezpieczenia OC.


KANCELARIA ODSZKODOWAWCZA Z KRAKOWA PROWADZI SPRAWY O ODSZKODOWANIE DLA PASAŻERA 


Nasza kancelaria odszkodowawcza z Krakowa prowadzi dużą ilość spraw o odszkodowania za wypadki komunikacyjne, w tym o odszkodowania dla poszkodowanych pasażerów. W ramach świadczonych usług odszkodowawczych, Kancelaria Effect uzyskuje dla swoich Klientów zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, zwrot utraconych dochodów, zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, a także opieką sprawowaną przez osoby trzecie (w tym również przez osoby najbliższe) i adaptacją mieszkania stosownie do nowych potrzeb, oraz zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych. Specjalizujemy się również w uzyskiwaniu zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej.

Jeżeli jadąc jako pasażer pojazdu mieli Państwo wypadek i uważają Państwo, że należy się Państwu odszkodowanie, lub też nie wiedzą Państwo czy takie odszkodowanie jest należne, to na pewno warto się z nami skontaktować:


 • telefonicznie, pod numerami: (12) 631 14 51, 690 453 226 lub 690 454 238;
 • drogą mailową na adres: biuro@kancelaria-effect.pl;


wtorek, 22 listopada 2016

Ugoda ze sprawcą szkody a odszkodowanie od ubezpieczyciela

CZY UGODA ZE SPRAWCĄ WYŁĄCZA MOŻLIWOŚĆ DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA OD UBEZPIECZYCIELA ?

W ostatnim czasie natrafiliśmy na sprawę, w której zakład ubezpieczeń odmówił poszkodowanej wypłaty odszkodowania z OC sprawcy. Piesza została potrącona przez samochód i domagała się odszkodowania za potrącenie, jednak z uwagi na to, że w toku postępowania karnego podpisała ona ze sprawcą ugodę, w której zrzekła się wobec niego wszelkich roszczeń finansowych, zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty. Oczywiście stanowisko towarzystwa ubezpieczeniowego było błędne, a po naszej interwencji poszkodowana otrzymała należne odszkodowanie.

Wyjaśniając ten temat, należy przede wszystkim zauważyć, że zgodnie z art. 822 § 1 i 4 k.c., przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do świadczenia wtedy, gdy wystąpi zdarzenie objęte ubezpieczeniem powodujące szkodę (art. 822 § 2 k.c.), przy czym uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela.

Poszkodowany ma ponadto odrębne roszczenie do sprawcy szkody, którego odpowiedzialność aktualizuje się w razie spełnienia się ustawowych przesłanek odpowiedzialności deliktowej; tak rozumiana odpowiedzialność sprawcy wynika z ustawy. Jej istnienie stanowi warunek sine qua non powstania odpowiedzialności ubezpieczyciela, tj. ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim odpowiedzialność ponosi ubezpieczony sprawca szkody. Poszkodowanemu przysługują zatem, pozostające w ścisłej zależności, dwa roszczenia o zapłatę, w stosunku do dwóch różnych dłużników. Oba te roszczenia istnieją obok siebie dopóty, dopóki jedno z nich nie zostanie zaspokojone, a każde z nich zmierza do naprawienia tej samej szkody, przy czym poszkodowanemu przysługuje wybór podmiotu, od którego będzie dochodził naprawienia szkody.

Zobowiązania ubezpieczonego oraz ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są w polskim porządku prawnym zobowiązaniami in solidum, określanymi też mianem solidarności nieprawidłowej, niewłaściwej (por. uzasadnienia uchwał Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 1974 r., III CZP 75/73, OSNCP 1974, nr 7-8, poz.123, i z dnia 7 kwietnia 1975 r., III CZP 6/75, OSNCP 1976, nr 2, poz. 27, oraz wyroki Sądu Najwyższego z dnia 14 sierpnia 1997 r., II CKU 78/97, "Prokuratura i Prawo", Orzecznictwo 1998, nr 2, poz. 30, i z dnia 23 lutego 2005 r., III CK 280/04, niepubl.). Ugruntowany jest też pogląd, że do przypadków odpowiedzialności in solidum stosuje się w drodze analogii przepisy o zobowiązaniach solidarnych.

Wierzyciel może bowiem dochodzić świadczenia od kilku dłużników na podstawie odrębnych tytułów wynikających z różnych stosunków prawnych łączących go z każdym z dłużników, a spełnienie świadczenia przez któregokolwiek z nich zwalnia pozostałych, ale nie jest to odpowiedzialność solidarna, ponieważ nie wynika ona z ustawy ani z czynności prawnej (art. 369 k.c.). Sprawca szkody odpowiada wobec poszkodowanego ex delicto (z deliktu, gdzie roszczenie ma swoje źródło w czynach niedozwolonych), natomiast ubezpieczyciel odpowiada ex contractu (z kontraktu, gdzie roszczenia mają swoje źródło w kontrakcie) na podstawie umowy odpowiedzialności cywilnej sprawcy. Przepis art. 822 § 4 k.c. stanowi, że uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela.

Stosownie do przepisu art. 373 k.c. zwolnienie z długu lub zrzeczenie się solidarności przez wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników.


Podsumowując, z chwilą zaistnienia wypadku powstaje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy OC. Od tego momentu poszkodowany może kierować roszczenia zarówno do sprawcy jak i do ubezpieczyciela. Zawarcie ugody przez poszkodowanego ze sprawcą, na mocy której zrzeka się on roszczeń wobec sprawcy, odnosi skutek jedynie pomiędzy stronami tej czynności. Na skutek zawarcia ugody ubezpieczyciel nie został przez poszkodowanego zwolniony z długu. Czynność prawna dokonana przez poszkodowanego ze sprawcą szkody nie wywiera skutku wobec ubezpieczyciela, który stroną tej czynności nie był.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego było więc w przedmiotowym przypadku w pełni zasadne.